خدمات مهاجرتی شامل موارد زیر است

  •  خدمات ویزای نمایندگی کسب و کار در خارج از کشور
  •  تهیه طرح توجیه اقتصادی برای متقاضیان ویزاهای کارآفرینی
  • مشاوره و خدمات اخذ ویزاهای ازدواج

نماینده کسب و کار در خارج از کشور

متقاضیانی که تمایل دارند به انگلستان مهاجرت نمایند، با استفاده از خدمات موسسه فرهنگی نیوتن می توانند از
این طریق اقدام کنند که در نهایت منجر به اقامت می شود. شرایط لازم جهت اقدام برای دریافت ویزای نماینده
کسب و کار در خارج از کشور به شرح زیر است:

  • اشتغال در کشور های خارج از اروپا
  • داشتن پشتیبانی مالی به اندازه ای که نیاز به حمایت مالی دولت نداشته باشند
  • داشتن سطح زبان حداقل A1

شما میتوانید به مدت ۳ سال در انگلیس بمانید و پس از آن مجدداً مهلت ویزای خود را تا ۲ سال دیگر تمدید
نمایید. بعد از ۵ سال اشتغال در انگلستان میتوانید درخواست خود را برای اقامت دائم ارائه دهید.